История Малой России

14.05.2019 ID: 7619 просмотры: 402
Параметры объявления
Текст объявления
Книга видатного історика й археолога Д. М. Бантиш-Каменського є однією з перших найбільш вдалих спроб у вітчизняній історіографії висвітлення історії України з давніх давен до кінця 18 століття. Надзвичайно яскраво, живою мовою автор описав побут і звичаї племен, які заселяли у давнину територію нашого краю. Викладений матеріал добре ілюстровано. Репринтне видання. Друкується за виданням: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России, от водворения славян в сей стране до уничтожения Гетманства. Южно-Русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона. С-Пб., К., Х., 1903. Видавництво доповнило книгу передмовою к.і.н. О. І. Гуржія
Печать объявления
Похожие объявления